miércoles, 1 de junio de 2016

COMUNICADO DA PLATAFORMA DA CORUÑA POLO DEREITO AO ABORTO ANTE A CONMEMORACIÓN DO 28 DE MAIO, DÍA DE ACCIÓN GLOBAL POLA SAÚDE DAS MULLERES

As mulleres organizadas na Plataforma da Coruña polo Dereito ao Aborto, facemos un chamamento aos gobernos e a comunidade internacional para que aseguren un enfoque integral, inclusivo e baseado nos dereitos humanos respecto da saúde das mulleres e das nenas, aproveitando a conmemoración do DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POLA SAÚDE DAS MULLERES.

Esta data, que se ven reivindicando desde 1987, como medio para dar a coñecer os problemas en materia de dereitos e saúde sexual e reprodutiva, segue a estar plenamente vixente 30 anos despois.

Estes dereitos están recollidos, como dereitos humanos fundamentais nos Tratados Internacionais desde os anos 90. Concretamente na Conferencia do Fondo das Nacións Unidas para Actividades de Poboación, celebrada en El Cairo en 1994, e a Conferencia Mundial das Mulleres de Bijing, en 1995. Estes acordos foron subscritos polo goberno do estado español para o seu desenvolvemento e cumprimento e, xa que logo, son tamén de obrigado cumprimento para o goberno de Galiza.

Queremos resaltar en primeiro lugar o incumprimento deste goberno na garantía dun destes dereitos na nosa área sanitaria:

O Dereito á atención e protección da nosa saúde sexual e reprodutiva e a servizos de saúde que ofrezan unha atención integral e de calidade.

Este tipo de atención préstase, case que de xeito exclusivo, nos Centros de Planeamento Familiar, xa que hoxe por hoxe son os servizos recoñecidos internacionalmente como centros especializados para dar unha atención integral e de calidade, en materia de Saúde Sexual e Reprodutiva.

Nembargante, na nosa área sanitaria estes centros non están en condicións de garantir unha atención integral e de calidade.

En primeiro lugar, porque dous Centros de Planeamento Familiar sempre foron insuficientes para una poboación de máis de 152.000 mulleres en idade fértil, segundo as rateos recomendadas pola OMS e pola Federación Internacional de Planificación Familiar. En segundo lugar, porque estes centros nunca foron accesíbeis xa que están moi lonxe dos núcleos de poboación comprendidos na súa área (ata 100 quilómetros de distancia).

Toda esta panorámica, xa de por si moi preocupante, vese agravada pola supresión da praza de xinecoloxía e de auxiliar de clínica no Centro de Planeamento Familiar do Ventorrillo dende xaneiro do ano 2013. Isto supón que as mulleres do centro do Ventorrillo teñen que desprazarse ata o Centro de Planeamento Familiar de Beiramar para recibir atención xinecolóxica. Ademais a xerencia do hospital suprimiu as revisións xinecolóxicas das usuarias destes centros para que se puidese asumir nun solo centro a instauración dos métodos anticonceptivos de toda a area sanitaria, que supón un total de 38 concellos.

Esiximos pois que se cubra, de xeito urxente, a praza de Xinecoloxía e a de auxiliar de enfermaría no Centro de Planeamento Familiar do Ventorrillo, e así recuperar as prestacións anticonceptivas e xinecolóxicas as que temos dereito as mulleres.

Non podemos nin queremos esquecer tampouco o incumprimento deste goberno na protección doutros dereitos sexuais e reprodutivos coma son:

O Dereito a decidir sobre as distintas opcións reprodutivas

Para que este dereito poida ser efectivo requírese non solo o acceso aos métodos anticonceptivos, aos servizos de interrupción voluntaria do embarazo, á información e atención sanitaria ás mulleres durante o proceso de xestación, parto e puerperio; senón que tamén supón que se poñan a dispor de todas as mulleres que queren ser nais, as posibilidades de facelo (servizos sociais, escolas, vivenda, comedores, salarios e horarios que permitan a crianza) e que as nais e os pais teñan a posibilidade de facer compatible traballo e familia.

Denunciamos a ausencia de políticas sociais, sanitarias,educativas e laborais que apoien a maternidade e paternidade libre e responsable.

O Dereito a dispor dunha educación sexual de calidade, libre de estereotipos e prexuízos morais, ideolóxicos ou relixiosos, que favoreza unha vivencia positiva e saudábel da sexualidade e que lexitime os diferentes tipos de relacións, de orientacións e de identidades sexuais.

Denunciamos a política educativa do goberno do PP que fomenta unha educación afectiva e sexual baseada na ideoloxía da igrexa católica e que subvenciona aos colexios do OPUS DEI que segregan ás nenas e aos nenos.

O Dereito a liberdade e integridade corporal.

Son moitas as violacións da liberdade e integridade corporal das mulleres: a explotación sexual, as agresións sexuais, o acoso sexual, a prostitución forzada, a trata de mulleres, a chantaxe afectiva en particular e o maltrato psicolóxico en xeral, e calquera forma de relación sexual coercitiva. Todas estas agresións son incompatíbeis co dereito á liberdade e integridade corporal, e teñen un impacto negativo sobre á saúde e a vida das mulleres.

Para protexer este dereito fundamental é indispensábel a existencia de recursos públicos e de calidade, para axudar ás mulleres a enfrontar todas estas manifestacións de violencia.

Denunciamos que os dispositivos públicos especializados na atención integral a mulleres en situación de violencia, as axudas económicas e sociais, e o desenvolvemento do marco legal, tanto galego como estatal en materia de violencia de xénero, son claramente insuficientes e están a ser aínda máis minguados pola administración, atentando así contra este dereito fundamental.

Non podemos esquecer hoxe que neste ano en Galiza xo foron asasinadas 2 mulleres pola violencia machista, que foron máis de dez o pasado ano, sen que desde a administración galega se poñan os medios suficientes para evitalo.

E por último recordar que as mulleres imos seguir defendendo o dereito a decidir por nós mesmas, se queremos ou non ser nais. A maternidade non é unha obriga, senón unha opción.

As mulleres temos dereito ao aborto libre, sen máis causa que a vontade da muller, e dentro da sanidade pública.

Denunciamos que a pesares de sermos quen de paralizar a reforma da lei do aborto, iniciada polo dimitido ministro Gallardón Partido Popular, actualmente as mulleres de 16 e 17 anos precisan do consentimento das ou dos proxenitores para decidir abortar.

Denunciamos que na rede sanitaria pública galega non se garante unha atención integral ás mulleres que interrompen o seu embarazo, xa que este dereito segue a ser subordinado a criterios ideolóxicos como o da obxección de conciencia, obrigando ás mulleres que deciden abortar por causas euxenésicas a facelo en moitos casos sen asistencia profesionalizada na mesma sala de ingreso, ou ben, sendo derivadas a clínicas privadas Madrid, por mor desa obxeción, sen que tan sequera poidan dispoñer dunha compensación de custes de desprazamento, dado que a Xunta de Galiza recortou case á metade a axuda. Uns cartos que teñen que adiantar as mulleres e costealos por elas mesmas.

Todos estes feitos vimos de poñelos en coñecemento da Fiscalía do TSXG, rexistrando unha solicitude de entrevista, xunto cos documentos que avalan a nosa denuncia. O día que esta teña lugar convocaremos unha concentración de repulsa ante o que consideramos unha vulneración dos nosos dereitos.

A participación cidadá é un garante para atinxir e conservar os dereitos sexuais e reprodutivos e as liberdades, nunha sociedade democrática, por iso convidamos a todas as mulleres en particular, e a cidadanía en xeral, a defender os nosos dereitos sexuais e reprodutivos, este 28 de maio e o resto dos días do ano.

No hay comentarios: